XML
Zasiłki z Pomocy Społecznej

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

  1. świadczenia pieniężne (zasiłki: stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe)

  2. świadczenia niepieniężne (np. Składka na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo, praca socjalna)

     

Szczegółowe informacje dotyczace w/w świadczeń znajdują się w ustawie o pomocy społecznej.

 

Kryteria dochodowe:

- osoby samotnie gospodarujące dochod 701 zł

- osoby w rodzinie – dochód na osobe 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzające-go złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli usta-wa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubez-pieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- zasiłku celowego;

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przy-znawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 

 


 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o pomoc Plik doc 15.00 KB
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Plik txt 524.66 KB
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2009-04-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2009-04-24 10:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-01 12:01