Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych, bez względu na jej dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. natomiast pod pojęciem dziecka należy rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Program stanowi podstawę do wprowadzenia różnego rodzaju uprawnień na rzecz rodzin wielodzietnych. Uprawnienia będą mogły być przyznawane zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, na której będą umieszczone m.in. imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej oraz numer PESEL członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy określony w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz inne wymagane oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W Gminie Brójce przyjmowaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcacach


Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje oraz lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
Wiecej informacji dla lokalnych przedsiębiorców w załącznikach poniżej.  

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

 

Na obszarze całego województwa łódzkiego funkcjonuje Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Została wprowadzona w woj. łódzkim od 1 grudnia 2013 r. Koordynatorem Programu jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej. Karta przysługuje rodzinom - w tym zastępczym i rodzinnym domom dziecka - zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego, mającym na utrzymaniu 3lub więcej dzieci w wieku do lat 18 roku lub do lat 25, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością - bez ograniczenia wieku. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie i ważny przez 36 miesięcy. Każdy z uprawnionych członków rodziny otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty:

  • zniżki przy zakupie biletów do placówek kulturalnych i edukacyjnych podlegających samorządowi wojewódzkiemu (teatry, filharmonia, muzea, biblioteka, dom kultury);

  • posiadacze Karty spełniający kryteria uprawniające do świadczeń pomocy społecznej  mogą korzystać z rabatów w opłatach za pobyt w bursach samorządu wojewódzkiego na terenie woj. łódzkiego.

  • prywatne firmy, które zgłosiły się do Programu (szczegóły na stronie www.rcps-lodz.pl),

  • dla mieszkańców miasta Pabianice, zniżki miejskie na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Samorządem Miasta Pabianice.

Więcej o Karcie na stronach internetowych RCPS w Łodzi.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2014-06-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-06-11 10:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-08-01 08:34
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2024-04-05
data dodania: 2024-01-24
data dodania: 2024-01-08
data dodania: 2024-01-08
data dodania: 2023-09-06
data dodania: 2023-07-13
data dodania: 2023-02-09
data dodania: 2022-12-20
data dodania: 2022-11-15
data dodania: 2022-11-02
data dodania: 2022-04-01
data dodania: 2022-03-23
data dodania: 2021-11-09
Newsletter
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BrójcachBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 214-02-01 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 12:32:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.