Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

ŚWIADCZENIAMI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM SĄ:
1) STYPENDIUM SZKOLNE;
2) ZASIŁEK SZKOLNY.
STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Maksymalna kwota dochodu uprawniająca do stypendium szkolnego ustalana jest na podstawie art. 90d ust. 7 i 8 ustawy o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej.
Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny do 300,00 zł - I grupa dochodowa;
2) dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 300,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium szkolnego o której mowa w ust. 2 - II grupa dochodowa.
Dla pierwszej grupy dochodowej miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dla drugiej grupy dochodowej miesięczna wysokość stypendium wynosi do 120% kwo-ty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być udzielane w formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1)do dnia 31 grudnia za okres do grudnia danego roku szkolnego

2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne wypłacane jest po uprzednim przedłożeniu przez wnioskodawców rachunków i/lub faktur potwierdzających wydatki w terminach:

1) do dnia 15 listopada za okres do grudnia danego roku szkolnego

2) do dnia 15 czerwca za okres do czerwca danego roku szkolnego.

Faktury i rachunki należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brójcach.

Rachunki mogą być wystawione na:
- rodzica,
- opiekuna prawnego,
- pełnoletniego ucznia,
- lub szkołę ze wskazaniem nazwiska ucznia.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy złożyć na formularzu wniosku dostępnym w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego dla uczniów szkół oraz do 15 października danego roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów w siedzibie Ośrodka.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który wydał decyzję, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Katalog wydatków podlegających refundacji:
1) zakup podręczników, tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie;
2) tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe;
3) tornister, plecak szkolny, torba szkolna do wartości 100,00 zł;
4) obuwie sportowe do kwoty 150,00 zł za parę w danym roku szkolnym;
5) zakup stroju gimnastycznego zgodnego z wymogami szkoły do kwoty 100 zł, dresu sportowego do kwoty 150 zł;
6) ubranie na praktykę zawodową, wymagane przez szkołę;
7) mundurek szkolny;
8) przybory i materiały do nauki zawodu;
9) artykuły szkolne m.in.: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolo-rowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfikacją szkół;
10) okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty);
11) drukarka, papier, tusz do drukarki, toner;
12) pokrycie kosztu abonamentu internetowego (od września do czerwca);
13) sprzęt komputerowy m. in. (PC, laptop, notebook, monitor, klawiatura, mysz komputerowa), niezbędne oprogramowanie, nośniki danych, koszt naprawy i części do komputera;
14) instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry;
15) ubranie, sprzęt sportowy związany z uprawnianą przez ucznia dyscypliną sportu;
16) koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych;
17) koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
18) koszty dojazdu do szkół - dotyczy szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła);
19) koszty pobytu na tzw. "zielonej szkole" bądź innych wyjazdach - w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, bilety do kina czy teatru;
20) koszty dojazdu do szkoły oraz zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem lub z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła);
21) biurka, lampki i krzesła do biurka;
22) inne wydatki uzasadnione indywidualnymi potrzebami dziecka lub wymogami szkoły potwierdzone przez wnioskodawcę.
 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:
1) pożaru domu lub mieszkania;
2) utraty na skutek kradzieży podręczników i pomocy szkolnych niezbędnych do realizacji obowiązku szkolnego;
3) śmierci, wypadku lub ciężkiej choroby członka rodziny;
4) innych szczególnych okoliczności, jeśli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo w formie pieniężnej w wysokości 500,00 zł.
W okresie miesiąca od daty odbioru świadczenia, świadczeniobiorca zobowiązany jest przedstawić rachunki lub inne imienne dowody zapłaty dokumentujące przeznaczenie zasiłku na cele edukacyjne. Nie przedstawienie powyższego spowoduje, że wypłacony zasiłek szkolny uznany zostanie za nienależnie pobrane świadczenie.


 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2012-08-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2012-08-09 14:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-10 12:13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BrójcachBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 214-02-01 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 13:52:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.