Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, że od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

 

Bon energetyczny przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę obliczonego w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.500 zł,

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę obliczonego w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższony bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421),

c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),

d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),

e) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760);
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497, 1394 i 1941).


Wnioski można składać:

 1. osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Brójcach

 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej; aplikacja mObywatel, platforma ePUAP


Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można pobrać ze strony:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2024-07-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-07-18 09:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2024-07-18 09:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, iż ponownie przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.


Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

•    gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00zł miesięcznie,

•    gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę miesięcznie.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wysokość świadczenia to 20,00 zł.


Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski w formie papierowej można złożyć w siedzibie GOPS w Brójcach w godzinach od 7:30 do 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) od 9:00-17:00 (wtorek)

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach, Brójce 39, 95-006 Brójce

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2024-01-24
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-01-24 14:40
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-01-24 14:52Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach rozpoczyna nabór uczestników w ramach planowanej realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
.więcej informacji:
 
->>> NABÓR ZGŁOSZEŃ<<<-Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2024-01-08
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-01-08 12:24
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-01-08 13:45


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach ogłasza

nabór uczestników do udziału w Programie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
 
Realizator planuje objąć wsparciem w ramach programu 5 osób niepełnosprawnych

będących mieszkańcami Gminy Brójce, w tym 4 osoby ze znacznym stopniem

niepełnosprawności oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz

w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu –

doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu,

który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

- wsparciu w codziennych czynnościach samoobsługowych uczestnika Programu;

- pomocy w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

- pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych lub w placówkach służby zdrowia;

- wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,

a także korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino);

- pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy

ich realizacji,

- wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych

(w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi

finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące

analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.


Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz zakresu

czynności (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczeniu ich wraz z kopią orzeczenia

o niepełnosprawności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach, Brójce

39, nr tel. : tel. 042 214-02-01 w terminie od dnia 09 luty 2023 r.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w

Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem

kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z

niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie

zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi na ten cel

środkami finansowymi.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach będą

kontaktować się z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link: 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2023-02-09
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2023-02-09 15:20
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-02-14 11:07


 Kultywując piękną tradycję Wigilii organizowanej przez

Wójta Gminy Brójce 

Pana Radosława Agaciaka 


 po raz ósmy przy pomocy organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brójcach

dnia 20.12.2022 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury było świątecznie, pysznie i rodzinnie

przy wspólnym stole wraz z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami Gminy Brójce. Przez dwa ostatnie lata z powodu panującej pandemii Wójt osobiście rozwoził

świąteczne paczki wraz z opłatkiem dla mieszkańców

naszej gminy.


Dlatego tym bardziej ten dzień cieszył i wprawił wszystkich obecnych

w wyjątkowy świąteczny klimat.


Dzięki sponsorom przygotowano ciepły posiłek wigilijny, ciasto,

a także bogate paczki.

Chcemy z całego serca podziękować Panu Wójtowi, Radnym Gminy Brójce,

lokalnej firmie: "INTAP", "MICH-POL", "ŻWIROMAX", a także firmie "PTAK" oraz

Księdzu Proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w

Kurowicach
 - dzięki którym spotkanie wigilijne mogło zostać

zorganizowane. 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-12-20
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-12-20 15:48

Od 3 listopada 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy

dotyczące wypłaty dodatku węglowego.


Wprowadzono możliwość przyznania dodatku węglowego dla kilku

gospodarstw
domowych zamieszkujących pod jednym adresem

zamieszkania jeśli:

 

- podjęto formalne działania prowadzące do nadania odrębnego adresu

zamieszkania,

 

- po uzyskaniu odrębnych adresów ponownie zgłoszono źródło

ogrzewania do CEEB.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-11-15
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-11-15 10:30

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach przeprowadza rozeznanie w sprawie potrzeb realizacji Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta w pierwszej kolejności skierowane jest do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z samodzielną mobilnością i komunikacją z otoczeniem, a w szczególności do osób samotnie zamieszkujących na terenie Gminy Brójce.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie i zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać zapotrzebowanie na usługi asystencji osobistej bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach, Brójce 39, nr tel. : tel. 042 214-02-01 w terminie do dnia 09 listopada 2022 r.
 

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2023.


Wszelkie informacje dotyczące programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 znajdą Państwo na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-11-02
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-11-02 10:53
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-11-02 10:59
 
Rusza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością do Programu
 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Brójcach ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Realizator zamierza objąć wsparciem w ramach Programu 4 dorosłe osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Brójce, w tym 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:
 • wsparciu w codziennych czynnościach samoobsługowych uczestnika Programu;
 • pomocy w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych lub w placówkach służby zdrowia;
 • wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, a także korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino);
 • pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 
 • wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz karty zakresu czynności (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczeniu ich wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach oraz podpisaną klauzulą informacyjną.
 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach będą kontaktować się z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. 
Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zakwalifikowania pełnej liczby osób niepełnosprawnych, które mają zostać objęte wsparciem.
 
 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-04-01
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-04-01 14:13
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-04-01 14:20


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach po raz pierwszy przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, na który Gmina Brójce uzyskała dofinansowanie w kwocie 112 047,00 ze środków Funduszu Solidarnościowego - co stanowi 100% kosztów realizacji zadania i obsługi programu związanego działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Założeniem ma być wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego. Wsparciem zostaną objęci niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Brójce. Usługi osobistego asystenta realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt


tel. 042 214-02-01
 


Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-03-23
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-03-23 14:30
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-03-23 14:42
„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Więcej informacji o Programie oraz wzory wniosków dostępne są na stronie:


https://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/informacja-o-programie
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-11-09
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-11-09 16:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, iż przystąpił do realizacji Programu:
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas realizacji przypada od 29 października 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Adresatami Programu są:
osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż.,
które są szczególnie narażone na działania i skutki 
żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi, w tym szczególnie wywołanych przez wirus SARS-Cov-2 i nie korzystały dotychczas z podobnych form wsparcia.
 

W ramach działań związanych z realizacją programu zakwalifikowane osoby otrzymają wsparcie w postaci paczek ze środkami ochrony, artykułami dezynfekcyjnymi i higienicznymi, a także z artykułami żywnościowymi.

Program adresowany jest dla 120 niepełnosprawnych osób,
zamieszkujących na terenie Gminy Brójce.

 

O zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie data wpływu wniosku.
 

Rekrutacja uczestników Programu trwa:

od 08 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021r. do godz.15.00.


Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brójcach pod numerem telefonu 042 214-02-01.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-11-08
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-11-08 09:17
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-11-08 09:30

Decyzją Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022.

Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Szczegółowe informacje o ww. Programie wraz z terminarzem naboru znajdą Państwo na stronie internetowej:

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy

Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem telefonu : 42 664 20 23

lub e-mail: agnieszka.lugowska@lodz.uw.gov.pl;

anna.zajac@lodz.uw.gov.pl

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-10-18
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-10-18 09:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, iż planuje przystąpienie do realizacji Programu:
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  MODUŁ IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przewidywany okres realizacji: 20 października 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

W ramach działań związanych z realizacją programu planuje się zakup paczek z artykułami żywnościowymi oraz ze środkami ochrony
i artykułami higienicznymi dla 120 osób zamieszkujących na terenie Gminy Brójce - posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ( osoby dorosłe i dzieci), które są szczególnie narażone na działania i skutki żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi w tym szczególnie wywołanych przez wirus SARS-Cov-2.

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brójcach pod numerem telefonu 042 214-02-01.

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-09-28
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-09-28 15:30
Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód informuje, iż w Wiśniowej Górze otwarte będą 
 
Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej
 
Przewidywany termin otwarcia placówki to 28.12.2021 r.
 
Warunkiem przyjęcia osoby ubiegającej się jest zaznaczenie
na orzeczeniu o niepełnosprawności pkt. 4.
 
Zajęcia w placówce będą odbywać się w godzinach od 800  do 1500

W trakcie zajęć uczestnicy będą przygotowywać posiłki, które następnie będą konsumować.
 
Warsztaty terapii zajęciowej będą bezpłatne.
 
Uczestnicy warsztatów będą otrzymywali tzw. „kieszonkowe”.
 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach
 
Tel. 042 214-02-01
 
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-07-15
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-07-15 12:03

Paczki z produktami spożywczymi to istotna pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Takie wsparcie udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który realizowany jest również za naszym pośrednictwem.

Osoby, których dochód nie przekracza:

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

mogą ubiegać się o żywność z banku żywności.

Więcej Informacji można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka 
pod numerem telefonu 42 214 -02 - 01

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-05-20
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-05-20 15:11
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-05-20 15:14UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

 • wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe,

 • zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl,

 • graj o samochód osobowy!

Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!

#LiczySięKażdy

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-05-10
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-05-10 08:17Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży
 
7 dni w tygodniu dzieci i młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych.
codziennie w godzinach:
od 15.00 do 18.00

tel: 726 611 611

od godziny 18.00 do 21.00 można uzyskać wsparcie specjalistów
na Snapchacie i Messengerze.

 
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-03-03
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-03-03 14:48
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Brójcach informuje,
że od dnia 1
lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 za pośrednictwem:

 
- systemów teleinformatycznych banków
- portalu empatia.mpips.gov.pl
- platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
Wnioski papierowe o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres można składać od dnia 1 kwietnia 2021 r. 
 
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-01-12
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-01-12 13:35
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-01-12 13:41
Dla osób niezamożnych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego udziela nieodpłatnie porad prawnych oraz świadczy pomoc w sporządzaniu pism procesowych.
Bliższe informacje można uzyskać:
telefonicznie/faksem: (42) 635 46 32 w godzinach:
poniedziałek:  1300 - 1600
wtorek: 900- 1200
środa: 1400- 1700
czwartek: 1200-1400
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2020-12-07
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2020-12-07 08:47
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2020-12-07 08:49

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1696) w GOPS w Brójcach wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator ds. dostępności w GOPS w Brójcach:

Anna Nowakowska -pokój 5

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2020-09-30
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2020-09-30 13:15
Podmiot realizujący programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku:

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi
Łódź 92-320
ul. Niciarniana 41
tel. 42 676-16-61  fax. 42 676-18-88
e-mail: mczp@mczp-lodz.pl

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
od 15 czerwca do 30 sierpnia funkcjonuje w nowych godzinach:
od 14.00 do 18.00

tel. 726-611-611
dyżury specjalistów na Snapchacie i Messengerze odbywają się od godziny 18.00 do 22.00

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=201
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2020-07-20
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2020-07-20 10:57
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2020-07-20 11:05


Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży
 
7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych.
codziennie do 14 czerwca 2020 r. w godzinach:
od 12.00 do 20.00

tel: 726 611 611

od godziny 20.00 do 00.00 można uzyskać wsparcie specjalistów
na Snapchacie i Messengerze.


Placówki zapewniające obecnie schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
na terenie województwa łódzkiego:


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Łodzi prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
ul. Franciszkańska 85, 91-812 Łódź
42 640 65 91 hostel@xl.wp.pl

***

Dom Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi
 ul. Władysława Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź
42 688 18 49, 42 682 20 22 csr@csr.org.pl
 


Seniorzy w centrum uwagi – ruszyła platforma ABC Senior Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy na stronie:

https://abcsenior.com/

 


W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, pod wskazanymi niżej telefonami dyżurują dla Państwa psychologowie, którzy zdalne udzielają wsparcia psychologicznego.

Pomoc psychologiczną kierujemy do mieszkańców gminy Brójce oraz osób pozostających w kwarantannie i osób objętych nadzorem epidemiologicznym.
zapraszamy do kontaktu telefonicznego  pod nr tel. 
509 891 283
 oraz 537 353 526.

 Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji terapeutycznych on-line (przez aplikację Skype).

Dni i godziny najbliższych dyżurów psychologa:

 27.03 -godz. 8-14

31.03- godz. 8-14

03.04- godz. 8-10

08.04- godz. 8-10

W pilnych sytuacjach możliwy jest również kontakt w innych dniach/godzinach.

tel: 531 170 073 (rozmowy na koszt psychologa)

Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem dzwoniąc na w/w nr tel.

 W obliczu sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo,
Fundacja Świat Głuchych proponuje pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. 
Inicjatywa polega na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z  wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach. Może to być wykonanie telefonu do 
służb sanitarnych, do lekarza pierwszego kontaktu. Ale przede wszystkim skupia się na udzieleniu doraźnej pomocy polegającej na dostarczeniu zakupów (środków higienicznych, spożywczych, leków). 
Usługa dostępna jest na terenie całego kraju. Informację 
o inicjatywie nagrana została w języku migowym i opublikowana na stronie Fundacji: 
 

 

Pomoc psychologiczna 

FUNDACJA VIS SALUTIS

Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.
W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną.
Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020 r. 

W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.
 INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

uruchomiono platformę:

 


przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli

uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

 

Wsparcie telefonicznej informacji pacjenta świadczą:

- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 30281 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości 
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991 
- Tauron – - infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych

 

 
 U W A G A ! 


W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach zwraca się do

interesantów z prośbą o ograniczenie wizyt w GOPS.Prosimy o korzystanie z: 

 

- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP):
 

https://epuap.gov.pl/wps/portal,
 

-  Poczty Polskiej:
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

Brójce 39, 95-006 Brójce.


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

042 214-02-01

i mailowego:

gops@brojce.pl


W przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty e-mail dokumentów zawierających dane osobowe prosimy przetrzegać zasad ochrony danych osobowych poprzez np. zabezpieczenie plików hasłem.
Hasło prosimy przekazywać inną drogą np. telefonicznie.

 

 

Wszystkie wnioski o świadczenia dostępne są na stronie internetowej:
 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

-------------------------------------------------------------------------------------

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2016-01-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-01-18 10:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-11 08:15
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2024-07-18
data dodania: 2024-04-05
data dodania: 2024-01-24
data dodania: 2024-01-08
data dodania: 2024-01-08
data dodania: 2023-09-06
data dodania: 2023-07-13
data dodania: 2023-02-09
data dodania: 2022-12-20
data dodania: 2022-11-15
data dodania: 2022-11-02
data dodania: 2022-04-01
data dodania: 2022-03-23
data dodania: 2021-11-09
Newsletter
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BrójcachBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 214-02-01 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 20:52:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.