XML
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (UE) 2016/679) informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach – Kierownik GOPS Brójce 39, 95-006 Brójce.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brójcach: adres e- mail – kontakt@iszd.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, zadań zleconych oraz na podstawie zawartych umów.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być;
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach.
5. Pani/Pana dane będą pozyskiwane od podmiotów, które są zobowiązane do udzielania informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy dotyczące archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli nie wymaga tego przepis szczególny.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brójcach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2018-06-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-06 11:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-07-23 15:22