XML
PROGRAM RODZINA 500 PLUS

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Komu przysługuje świadczenie wychowawcze? 

 

1. rodzicowi dziecka,
2. opiekunowi prawnemu dziecka,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18-go roku życia
w wysokości 500 zł netto miesięcznie.

 

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymują je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych, jak i rodziny niepełne. Natomiast w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną rodziców (zgodnie z orzeczeniem sądu), świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc. 

Świadczenie nie jest opodatkowane, tzn. rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku. Nie wlicza się go również do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (np. świadczeń z pomocy społecznej - w tym funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych czy stypendiów dla uczniów i studentów).

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku, gdy:


- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do    świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej - świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


 

Kiedy, w jaki sposób można złożyć wniosek o świadczenie 500+


1. Drogą internetową:
 
- W formie elektronicznej: wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl , PUE ZUS, ePUAP oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (od 1 lutego 2021 r.)

2. W formie tradycyjnej (papierowej):
 
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach w godzinach pracy Ośrodka
 - pocztą tradycyjną na adres Ośrodka (od 01 kwietnia 2021 r.)


 

Świadczenie 500+ przyznane jest do 31 maja 2022 r.

 


Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.
Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:
osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata do 30 czerwca 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata do 31 lipca 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata otrzymają do 31 sierpnia 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata do 30 września 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. -wypłata do 31 października 2021 r.


UWAGA
 
* rodzic nowo narodzonego dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. W ten sposób rodzic lub opiekun prawny i faktyczny zachowuje prawo do wyrównania świadczenia od dnia narodzin dziecka.
 * W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, zostaje zachowana ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko, jeśli złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie świadczenia 500+ nie jest wydawana decyzja tylko informacja o przyznaniu świadczenia 500+, która jest wysyłana na adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku braku adresu e-mail - informację będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka.
UWAGA! nie odebranie decyzji nie wpływa na wypłatę świadczenia.
W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia 500+ zostaje wydana decyzja administracyjna i wysłana na adres zamieszkania wskazany we wniosku.


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami).


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2019-11-15
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2019-11-15 13:49
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-01-12 13:51