Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na

rynku energii elektrycznej od 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego. 

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest 

zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa

w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji

emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w

przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności

budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Dodatek elektryczny przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa

domowego zasilane energią elektryczną, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do

dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego

gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

 

Dodatek elektryczny to jednorazowa pomoc, która wynosi:

- 1000 zł
 

- 1500 zł  (UWAGA! Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z

               przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.)

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 

- w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia

elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która

rozliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie,
 

- jeśli gospodarstwo domowe objęte jest pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw

domowych np. na pelet drzewny, gaz skroplony LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy. 

 

Mieszkańcy Gminy Brójce mogą składać wnioski o dodatek elektryczny od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.
 

Gdzie należy złożyć wnioski?

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brójcach w godzinach pracy Ośrodka.

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wzór wniosku opublikowany został jako część rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.


 


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-12-07
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-12-07 08:22
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-12-07 08:42