Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-03-23
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-03-23 14:54

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Komu przysługuje świadczenie wychowawcze? 

 

1. rodzicowi dziecka,
2. opiekunowi prawnemu dziecka,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18-go roku życia
w wysokości 500 zł netto miesięcznie.

 

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymują je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych, jak i rodziny niepełne. Natomiast w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną rodziców (zgodnie z orzeczeniem sądu), świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc. 

Świadczenie nie jest opodatkowane, tzn. rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku. Nie wlicza się go również do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (np. świadczeń z pomocy społecznej - w tym funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych czy stypendiów dla uczniów i studentów).

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku, gdy:


- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do    świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej - świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


 

Kiedy, w jaki sposób można złożyć wniosek o świadczenie 500+


1. Drogą internetową:
 
- W formie elektronicznej: wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl , PUE ZUS, ePUAP oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (od 1 lutego 2021 r.)

2. W formie tradycyjnej (papierowej):
 
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach w godzinach pracy Ośrodka
 - pocztą tradycyjną na adres Ośrodka (od 01 kwietnia 2021 r.)


 

Świadczenie 500+ przyznane jest do 31 maja 2022 r.

 


Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.
Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:
osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata do 30 czerwca 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata do 31 lipca 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata otrzymają do 31 sierpnia 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata do 30 września 2021 r.
osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. -wypłata do 31 października 2021 r.


UWAGA
 
* rodzic nowo narodzonego dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. W ten sposób rodzic lub opiekun prawny i faktyczny zachowuje prawo do wyrównania świadczenia od dnia narodzin dziecka.
 * W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, zostaje zachowana ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko, jeśli złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie świadczenia 500+ nie jest wydawana decyzja tylko informacja o przyznaniu świadczenia 500+, która jest wysyłana na adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku braku adresu e-mail - informację będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka.
UWAGA! nie odebranie decyzji nie wpływa na wypłatę świadczenia.
W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia 500+ zostaje wydana decyzja administracyjna i wysłana na adres zamieszkania wskazany we wniosku.


 
Wniosek do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami).


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2019-11-15
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2019-11-15 13:49
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-01-12 13:51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" na okres od 2017-10-01 do 2018-09-30.
Wnioski będą przyjmowane w formie:
-elektronicznej,
-papierowej

od 1 sierpnia 2017r.
Wzory wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego "500+" można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2017-07-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-05 09:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-20 11:48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" na okres od 2017-10-01 do 2018-09-30.
Wnioski będą przyjmowane w formie:
-elektronicznej,
-papierowej

od 1 sierpnia 2017r.
Wzory wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego "500+" można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2017-07-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-05 09:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-20 11:48

Rodzina 500+


Dnia 17.02.2016r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dnia 17.02.2016r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 195).
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1.04.2016r. do 30.09.2017r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Osoby, które złożą wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy otrzymają pomoc na okres 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu Rodzina 500+ publikowanymi na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2016-02-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-02-18 17:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-27 15:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum