XML
Program


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach ogłasza

nabór uczestników do udziału w Programie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
 
Realizator planuje objąć wsparciem w ramach programu 5 osób niepełnosprawnych

będących mieszkańcami Gminy Brójce, w tym 4 osoby ze znacznym stopniem

niepełnosprawności oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz

w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu –

doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu,

który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

- wsparciu w codziennych czynnościach samoobsługowych uczestnika Programu;

- pomocy w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

- pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych lub w placówkach służby zdrowia;

- wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,

a także korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino);

- pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy

ich realizacji,

- wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych

(w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi

finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące

analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.


Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz zakresu

czynności (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczeniu ich wraz z kopią orzeczenia

o niepełnosprawności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach, Brójce

39, nr tel. : tel. 042 214-02-01 w terminie od dnia 09 luty 2023 r.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w

Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem

kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z

niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie

zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi na ten cel

środkami finansowymi.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach będą

kontaktować się z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link: 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Karta zakresu czynności AOON 2023 Plik pdf 98.41 KB
Karta zgłoszenia do Programu AOON 2023 Plik pdf 155.43 KB
RODO 2 Plik pdf 99.51 KB
RODO Plik pdf 95.55 KB
oświadczenie o wskazaniu asystenta Plik pdf 100.10 KB
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2023-02-09
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2023-02-09 15:20
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-02-14 11:07