XML
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje o ogłoszonym naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024  finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w  funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.
Adresatami Programu są:
1.  osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności 
– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:
- wsparciu w codziennych czynnościach samoobsługowych uczestnika Programu;
- pomocy w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

- pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych lub w placówkach służby zdrowia;

- wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, a także korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino);

- pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

- wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie

 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), a także inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego

 albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Gmina Brójce zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację Programu.
Z uwagi na powyższe osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie zainteresowani wsparciem 

mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brójcach,  Brójce 39, nr tel. : tel. 042 214-02-01 do 14.09.2023 r.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r.
Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 15 września br.
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.
Kwalifikowanie do Programu odbywać się będzie po ogłoszonym naborze Uczestników do Programu przez GOPS w Brójce z uwzględnieniem
 osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz przyznanymi na ten cel środkami finansowymi.

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2023-08-31
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2023-09-06 14:07
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2023-09-12 13:30