ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

     

        Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasady i możliwości. 
Zgodnie z:  art. 3, ust. 3 "Rodzaj, forma świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy" oraz z art. 3, ust. 4 "Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej".


Art. 4 Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są  obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Świadczeniami z pomocy społecznej między innymi są:

  1. świadczenia pieniężne (zasiłki: stałe, okresowe i  celowe)

  2. świadczenia niepieniężne (np. Składka na ubezpieczenie społeczne)

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczeń znajdują się w ustawie o pomocy społecznej.


Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy finansowej:

- osoby samotnie gospodarujące dochód: 776 zł

- osoby w rodzinie – dochód na osobę: 600 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- zasiłku celowego;

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 

 


 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2009-04-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2009-04-24 10:30
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2023-09-07 14:49